Dyrektywa unijna pompy

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą być osiągnięte przez wszystkie produkty, które są dane do wykorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w danych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w bycie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego produktu w rozmiarach, w jakich może przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie współprac z normami atex oraz za dostosowanie danego towaru do ostatnich części. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, jakie znajdują się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje obecne dziedzina, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wtedy żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, kiedy duża dawka energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który posiada ważne ryzyko dla działania i zdrowia ludzkiego.